XTEMOS ELEMENT

CATEGORIES STYLE 1

Categories grid element

Màu xanh tự nhiên (2)

Màu xanh nhân tạo (3)

Màu vàng tự nhiên (4)

Màu vàng tổng hợp (3)

XTEMOS ELEMENT

CATEGORIES STYLE 2

Categories grid element style 2

Màu xanh tự nhiên (2)

Màu xanh nhân tạo (3)

Màu vàng tự nhiên (4)

Màu vàng tổng hợp (3)

XTEMOS ELEMENT

CATEGORIES STYLE 3

Categories grid element style 3

Màu xanh tự nhiên (2)

Màu xanh nhân tạo (3)

Màu vàng tự nhiên (4)

Màu vàng tổng hợp (3)

XTEMOS ELEMENT

CATEGORIES STYLE 4

Categories grid element style 4

Màu xanh tự nhiên (2)

Màu xanh nhân tạo (3)

Màu vàng tự nhiên (4)

Màu vàng tổng hợp (3)

XTEMOS ELEMENT

CATEGORIES LAYOUT CAROUSEL

XTEMOS ELEMENT

CATEGORIES MASONRY GRID

Màu xanh tự nhiên (2)

Màu xanh nhân tạo (3)

Màu vàng tự nhiên (4)

Màu vàng tổng hợp (3)

Màu vàng nhân tạo (4)

XTEMOS ELEMENT

CATEGORIES LAYOUT WITH SMALL SPACE

Màu xanh tự nhiên (2)

Màu xanh nhân tạo (3)

Màu vàng tự nhiên (4)

Màu vàng tổng hợp (3)

XTEMOS ELEMENT

CATEGORIES STYLE WITHOUT SHADOW

Màu xanh tự nhiên (2)

Màu xanh nhân tạo (3)

Màu vàng tự nhiên (4)

Màu vàng tổng hợp (3)